התפרקות המדינה מאחריותה הציבורית והתחייבויותיה החוזיות ביישום הסכם הגג

התפרקות המדינה מאחריותה הציבורית והתחייבויותיה החוזיות ביישום הסכם הגג

12/2/17
לכבוד

מר אביגדור יצחקי מר עדיאל שמרון   מר ערן ניצן   
ראש מטה הדיור  מנהל רשות מקרקעי ישראל ס' הממונה על התקציבים
משרד האוצר  רמ"י    משרד האוצר


נכבדיי היקרים שלום רב,

הנדון: התפרקות המדינה מאחריותה הציבורית, מהתחייבויותיה החוזיות
ומהבטחות שלטוניות עד כדי סיכול ממשי של יישום הסכם גג קרית גת

1. התנהלות המדינה וחוסר יכולתה ו/או רצונה לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות ובהבטחותיה השלטוניות כלפי עיריית קרית גת בקשר עם הסכם גג קרית גת כפי שיפורט בהרחבה במסמך זה, אינה מאפשרת עמידה בתנאי האכלוס הנדרשים למתחמים הראשונים בכרמי גת (07 ו-02) ואינה מאפשרת עמידה בתנאים למתן היתרים במתחמים 01 ו 03-04 הקבועים בתקנון התב"ע. נוסף על כך, התנהלותו של משרד האוצר, או ליתר דיוק חוסר התנהלותו, במסגרת ההסכם פוגעת פגיעה קשה ביותר הן באלפי המשפחות - רובן משפחות צעירות - שרכשו דירות במתחם כרמי גת, והן בכ- 60,000 תושבי העיר הוותיקה.

2. עיריית קריית גת לא תוכל לאשר אכלוסים ולתת היתרים בניגוד מוחלט להוראות התב"ע וזאת עקב אי עמידת ממשלת ישראל בתנאי ההסכם. מטה הדיור הלאומי ומשרד האוצר, מתעלמים מנושאים ומצרכים קריטיים לפיתוח ולאכלוס, מפעילים לחצים כלכליים על העירייה ושולחים את היזמים לדרוש היתרי בניה ואכלוס בניגוד לתב"ע.

3. עיריית קריית גת, חלוצת הסכמי הגג במדינת ישראל, חתמה על ההסכם לנוכח הבטחות והתחייבויות שונות שניתנו לה בכתב ובעל-פה, בהן עדכון תנאי הסכם הגג בהתאם לתנאים מיטיבים שייקבעו בהסכמי גג שייחתמו לאחר-מכן, מניעת פגיעה תקציבית בעירייה, מתן גיבוי מלא והעמדת כל האמצעים הנדרשים על-ידי המדינה לצורך ביצוע הפרויקט, הכולל הקמת תשתיות ציבוריות ראויות בשכונה לרבות מבני ציבור וחינוך, כמו גם שדרוג תשתיות קיימות ויצירת רצף אורבאני הגיוני וצודק בין העיר הוותיקה לעיר החדשה המוקמת במסגרת הפרויקט.

4. דא עקא, הלכה למעשה קיים פער עצום ומקומם בין התחייבויות המדינה שניתנו לעירייה לבין האופן בו נהגה המדינה כמעט לכל אורך תקופת ביצוע ההסכם. המדינה הפגינה חוסר אחריות, חוסר אכפתיות, התחמקה והתנערה ממימוש ההסכם ומעמידה בהבטחותיה.

5. ידוע לכם היטב כי העירייה הציפה והתריעה על שלל הבעיות ללא הרף ובכל פורום, במהלך כל תקופת ההסכם. כך, גם לפני כשלושה שבועות פנתה העירייה למנהל רמ"י, במסגרת וועדת היגוי כמתחייב בהסכם, בבקשה נוספת לטפל בבעיות הדחופות ובכלל זה היערכות לאכלוס הראשון של השכונה ב 2017, מתן פתרון לפערי תקצוב מוסדות ציבור, הרחבת ההסכם והשוואת תנאיו כפי שהובטח לעירייה ונושאים נוספים אשר בסמכותה ובאחריותה  של המדינה שקידומם קריטי להמשך הפרויקט.

6. סוכם כי ראשית יטופל הנושא הבהול של מעונות היום, דרך הלוואה מיוחדת שתאשר רמ"י לעירייה ותוחזר מייד עם קבלת ההרשאות ממשרד הרווחה. בחודשים האחרונים נדונה ההצעה בפורום המשותף לכל זרועות משרד האוצר ורמ"י ופעמיים הוכשלה על-ידכם. באין מעונות במתחם, למשפחות הצעירות לא יהיה פתרון לילדיהם הרכים וסבלן אף יגבר כאשר הן תגלנה כי מתגוררות הן במתחם מגורים ללא יציאה תחבורתית ראויה, לא לכיוון העיר הוותיקה ולא ליציאה מהעיר בכלל.

7. במצב דברים זה, האם לדעתכם יהיה זה מעשה אחראי מצד העירייה ליתן היתרים וטפסי אכלוס בניגוד לתב"ע?

8. הנה כי כן, בהשקעה כספית אדירה מצד העירייה, הצלחתם לשווק בהצלחה אלפי דירות בקרית גת אשר הניבו לקופת המדינה מאות מיליונים, הרבה מעל לאומדני השמאי הממשלתי, אולם בהתנהלותכם כלפי העירייה וכלפי ציבור אלפי המשפחות, רוכשות הדירות, תהפוך הצלחה מסחררת זו לכישלון מהדהד וצורב עוד יותר.

9. כיום, אנו נמצאים בנקודה שבה יזמים מעוניינים להתחיל באכלוס המתחם הראשון (07) כבר בחצי הראשון של 2017, הבניה במתחם השני (02) מתקדמת בקצב מהיר כך שפוטנציאל האכלוס הוא בחצי הראשון של 2018, המתחם השלישי (01) נמצא בשלבי פיתוח שיסתיים בסוף 2017, המתחם האחרון (03-04), בו שווקו יח"ד רבות בשיטת מחיר למשתכן ומתוכננת בו שכונה לאנשי כוחות הביטחון, מוכן להתחלת פיתוח והיזמים שזכו במגרשים לבניה כבר מפעילים לחצים המוכרים לכם היטב, על-מנת להקדים את קבלת הקרקע.

10. עיריית קרית גת לא תאפשר חריגה מתנאי התב"ע (אשר שודרגה בשל עיכוב המדינה במימוש התחייבויותיה התחבורתיות) ותעשה כל אשר לאל ידה למנוע פגיעה ברוכשי הדירות במתחמי כרמי גת. ויובהר, עיריית קריית גת תעמוד איתן על האינטרס הציבורי של תושבי העיר קריית גת בכלל ותושביה העתידיים של מתחמי כרמי גת בפרט, אל מול הניסיונות חסרי האחריות של מטה הדיור לרצות את היזמים ולקדם אישורים סטטוטוריים אשר אינם ברי מימוש מבחינה חוקית ומוסרית גם יחד.

11. הגיעו מים עד נפש, במצב זה לא נוכל להמשיך לייצר או לספוג פתרונות ביניים על פתרונות ביניים.

12.  עיריית קריית גת תידחה כל ניסון להצגת מצגי שווא לרוכשים ו/או ליזמים. העירייה תפנה את היזמים ורוכשי הדירות לקבלת תשובות מהמדינה, אשר קיבלה בשמחה וששון את כספם, והיא זו אשר תצטרך להתמודד עמם וליתן להם תשובה: מדוע מיהרה לשווק קרקעות שלא ניתן בשלב זה לבנות ולהתאכלס בהן, מדוע גבתה מאות מיליונים ונעלמה ומדוע היא מתפרקת מכל אחריות ציבורית.

13. עקב חוסר יכולתה ורצונה של המדינה - באמצעות משרד האוצר ורמ"י השותפים להסכם הגג - לעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות ובהבטחות שלטוניות מצידם, נכון לעת הזאת ובמצב הדברים הנוכחי לא ניתן לקיים את התנאים לאכלוס מתחמים 07 ו 02 ואף לא מתאפשר לקיים את התנאים למתן היתרי בניה למתחמים 01 ו 03-04, כך שבמתחמים הללו אין כל התקדמות מול היזמים ולא תהיה כזו עד לשינוי הנדרש של הדברים.

14. עיריית קרית גת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לערכאות משפטיות במטרה לשמור על זכויותיה וזכויות תושביה לרבות תושביה העתידיים.
רקע

15. הסכם הגג בין עיריית קרית גת, רמ"י ומשרד האוצר נחתם לפני למעלה מ- 3 שנים, הראשון מבין שורת הסכמי גג בין שנחתמו בין רשויות מוניציפאליות לבין המדינה במטרה לייצר פתרונות יעילים למשבר הדיור, תוך הבטחה לעירייה כי יושווה לתנאים מיטיבים בהסכמים שיחתמו אחריו. ההסכם אמור היה להוות דוגמה ומופת להתנהלות הממשלה בהקמה מהירה של אלפי יח"ד ביחד עם כל התשתיות הציבוריות הדרושות, במימון המדינה ובביצוע הרשות.

16. העירייה הביעה את חששה כי היא נוטלת על עצמה סיכון ממשי בכך שהיא הרשות הראשונה בארץ שתחתום על הסכם מסוג זה, אולם ערב חתימת ההסכם ניתנו לעירייה הבטחות והתחייבויות על-ידי נציגי המדינה כי היא לא תיפגע ולא תקופח ביחס לרשויות אחרות וכי המדינה תנהג עמה בהגינות ובאופן צודק. העירייה הסתמכה על שהובטח לה והסכימה לחתום ולצאת לדרך.

17. מאז חתימת ההסכם, העירייה יצאה לדרך במלוא מובן המילה ולא עצרה לרגע. הוקמה מינהלת המורכבת מצוות עבודה קטן, יעיל, מקצועי ומנוסה, שביחד עם חברת הניהול ושאר אגפי העירייה מוקדש כולו לטובת קידום הפרויקט. ואכן, העירייה עמדה בכל ההתחייבויות שנטלה על עצמה, לרבות לגבי ביצוע הפיתוח במועדים שסוכמו, היערכות הנדסית כולל רישוי בפרקי הזמן המתחייבים על-פי ההסכם, היערכות לקליטת תושבים ואכלוסם, קידום תכנון וביצוע מוסדות חינוך וציבור ועוד.

18. לצד זאת דחפה העירייה וקידמה את הטיפול בחסמים מהותיים שאינם באחריותה ואשר גורמים ממשלתיים שונים התרשלו והתחמקו מהטיפול בהם, ובראשם בעיית עיכוב ביצוע המפרידנים בכביש 35 אשר מהווים תנאי לאכלוס השכונה ובעיית אי תקצוב מוסדות החינוך המהווים אף הם תנאי לאכלוס ונחיצותם לשכונה ולעיר קריטית.

19. מן המפורסמות, גם בקרב אנשי רמ"י והאוצר אשר ציינו זאת לא אחת, כי יישום הסכם הגג על-ידי עיריית קרית גת הוא מהמוצלחים ומהמתקדמים ביותר מבין הסכמי הגג וזאת חרף קשיים משמעותיים ביישום ההסכם שכלל לא אמורים להיות מוטלים לפתחה של העירייה.

20. במהלך תקופת ההסכם פנתה העירייה שוב ושוב לרשויות ולגורמים הרלוונטיים (בהם רמ"י, נת"י, קק"ל, חח"י, משרדי האוצר, התחבורה, החינוך, הכלכלה והתעשייה, פנים ודתות) לגבי נושאים אקוטיים שבאחריותם ובסמכותם הדורשים את טיפולם. לרוב נתקלה העירייה בהתעלמות מוחלטת ולא ניתן לה כל מענה, כאילו ההסכם אינו מעניינה של הממשלה וכאילו לא נחתם מולה, ובפעמים אחרות ניתנו הבטחות סרק שכלל לא באו לידי מימוש או שניתן מענה חלקי בלבד.

21. כל הרשויות, המשרדים ואנשי המפתח הרלוונטיים, בהם גם אותם אלה הששים לספר לציבור השכם והערב על דאגת הממשלה ומאמציה הרבים לפיתרון משבר הדיור, מתפרקים מאחריותם הציבורית ומהתחייבויותיהם ופשוט מפקירים את קרית גת ואת תושביה, בעודם סבורים כנראה כי ניתן לאכלס שכונות בארץ ללא גישה לכבישים, ללא בתי ספר, גני ילדים ומעונות יום, ללא בתי כנסת, מקוואות או מתקני ספורט ועוד.

22. למותר לציין, כי הסכם הגג בקרית גת אינו כולל התייחסות לאיכלוסן של כ-2,000 משפחות חדשות בעיר הותיקה ולעוד כ-5,000 משפחות נוספות במסגרת ההתחדשות העירונית הברוכה בעיר קריית גת.

23. והחמור מכל, עד היום, שלוש שנים אחרי החתימה על הסכם הגג, אין פתרון קבע לאיזון התקציבי השוטף בגין תהליכי הכפלתה של העיר !!! מצב אשר מייצר גרעונות שוטפים לעיריית קריית גת רק בשל הירתמותה המאסיבית לפתרון מצוקת הדיור ולבנייתה של ארץ ישראל.
המחדלים וחוסר התפקוד של משרדי הממשלה בנושאים המצויים באחריותם

24. נכון להיום, קיימת אי וודאות חמורה בכל הנוגע ליכולת לתת היתרי בניה ואישורי אכלוס בפרויקט כולו, וזאת בשל כישלון רבתי של משרדי הממשלה לבצע את המטלות המעטות שבאחריות הממשלה – העמדת תקציבים למבני חינוך ומבני ציבור וביצוע המפרידנים בכניסות לשכונה. כתוצאה מכך יפגעו בראש ובראשונה רוכשי הדירות בשכונה, חלקם הגדול משפחות צעירות, וזאת למרות שהעירייה עשתה כל שביכולתה והרבה מעבר לכך על מנת למנוע מצב זה, כמפורט להלן:

25. מחדל גורמי הממשלה בהיעדר תקצוב למבני חינוך ומבני ציבור: המדינה, והכוונה לכל הגורמים הנוגעים בדבר ובכלל זה נציגי משרד האוצר, רמ"י ומשרד הרווחה, נמנעת באופן מודע מלקיים את חובתה והבטחותיה להעמיד לעירייה את התקציבים הנדרשים להקמת מבני חינוך ומבני ציבור חיוניים. מבני החינוך מתוקצבים על-ידי המדינה (כאשר מצליחים לקבל את התקציב) ב 70% מעלותם הריאלית. כיום נבנים מבני החינוך של המתחם הראשון והשני בלבד ומעבר להם לעירייה אין כל מקורות להשלמת הפערים. גם באשר למבני הציבור, נבנים מבני הציבור במתחם הראשון והשני בלבד ומעבר לכך לעירייה אין כל מקור תקציבי לכיסוי הפער של מאות מיליוני ₪ במתחמים הבאים.

26. דוגמה נוספת למחדלים החמורים של גורמי הממשלה היא סוגיית תקצוב מעונות היום. מתחם 07 אמור להתאכלס בחודשים הקרובים ולמרות זאת עדיין לא מצאו הגורמים הממשלתיים דרך לתקצב בניית 12 כיתות מעון שחייבות להיפתח בספטמבר 2017! מדובר בתקציב של בסך הכל 12 מלש"ח אשר העירייה פועלת לקבלו כבר במשך שנה וחצי ואין פיתרון. זאת מדוע? למרבה ההפתעה מסתבר שמשרדי הממשלה ובכלל זה אגף התקציבים נמנעים מליישם החלטת ממשלה הקובעת עדיפות בתקצוב ממשלתי למוסדות ציבור וחינוך הכלולים בהסכמי גג. כך ממש, משרדי הממשלה מתעלמים מהחלטה מס' 768 מיום 9.10.13 (דר/29), שאותה קיבלה בעצמה במטרה לתעדף את מבני החינוך ומעונות היום בהסכמי הגג. מבולבלים? מתוסכלים? גם אנחנו.

27. אלא שהבלבול והתסכול לא מסתיימים כאן - גם כאשר גיבשה העירייה ביחד עם ראש אגף הנדסה ופיתוח ברמ"י הצעה לפתרון ביניים מוסכם של העמדת הלוואה לעירייה ע"ח ההרשאה העתידית המיוחלת, פתרון שיאפשר את הקמת המעונות לצורך פתיחתם בספטמבר 2017, פקידי האוצר וחשבות רמ"י סיכלו בראשית דצמבר 2016 את הפתרון המוצע אשר גובש מול אנשי המקצוע שלהם. כיצד זה יתכן? ישאל השואל, ויופתע שבעתיים לשמוע שגם כאשר הנושא נדון בשנית ב 8.2.17, לאחר שהובטח לעירייה כי הנושא יאושר, שוב קיבלה העירייה הודעה שהפתרון שגובש מול אנשי המקצוע של רמ"י והאוצר הוכשל על-ידי נציגי חשבות רמ"י ומשרד האוצר.

28. קצרה היריעה מלתאר את גודל האבסורד, הזלזול והציניות. לכאורה רוצה המדינה לפתור את משבר הדיור, חותמת על הסכם גג ומפזרת הבטחות, ממהרת לשווק את הקרקע ולגרוף לכיסה עשרות ומאות מיליונים, העירייה ממהרת לפתח את הקרקע, הדירות נבנות בקצב והמדינה לא מקיימת את המינימום הנדרש כדי שאנשים יוכלו להתגורר בשכונה באופן סביר. לא ניתן להפריז במידת חיוניותם של מעונות היום המהווים צורך קריטי בשכונת המגורים למשפחות צעירות, אלא שלא רק שהמדינה לא פועלת לקידומם, היא אף מסרבת, באורח שרירותי, נטול כל הצדקה ונימוק הגיוני ליישם פיתרון שסוכם עמה ובכך פוגעת ומותירה חסרות אונים מאות משפחות המתכננות להתאכלס בשכונה בקרוב ותמצאנה עצמן ללא סידור הולם לילדיהם הקטנים. כל זאת כשהעירייה עצמה השלימה את התכנון וערוכה להתחלת ביצוע המעונות, וסיבת העיכוב נובעת אך ורק בשל חסימת המימון על-ידי המדינה.

29. זוהי כאמור רק דוגמה אחת - מעונות היום במתחם 07 הם רק "הסנונית הראשונה" בחלק הראשון של השכונה שאמור להתאכלס. החוסר בתקציב מבני הציבור הוא עצום והעירייה עומדת חסרת אונים מול גורמי הממשלה שמתנערים מחובתם להעמיד לעירייה את כל התקציבים הדרושים להקמת מבני הציבור.

30. המחדל השני של גורמי הממשלה - בעיית המפרידנים בכביש 35: המדינה באמצעות משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל, מעכבת את ביצוע המפרידנים מזה יותר מ 3 שנים. הפרויקט תוכנן להסתיים במהלך 2017 וכעת לא ברור אם יסתיים אפילו בשנת 2019. רק בסוף 2017 יוצג התכנון המפורט לאישור נת"י ועד שלא יאושר על-ידי וע' שיפוט נת"י ועל-ידי חשכ"ל, לא ניתן יהיה לקבוע לו"ז ביצוע אמין, לכל היותר הערכות הנדסיות שעד כה לא עמדו באף לו"ז שהמדינה התחייבה אליו בקשר לפרויקט.

31. העירייה זיהתה את הבעיה מהיום הראשון לפרויקט ובשלוש השנים האחרונות פעלה מול כל גוף אפשרי לרבות נת"י, רמ"י ומשרדי התחבורה והאוצר כדי לקדמו, אלא שגם כאן היא נתקלת פעם אחר פעם באוזלת יד וזלזול מצד המדינה. המפרידנים מהווים תנאי לאכלוס השכונה ובנוסף יש בהם צורך תחבורתי אמיתי לכל מי שירצה להיכנס ולצאת מהשכונה. ללא המפרידנים, יסבלו התושבים מהגבלת חופש התנועה למערכת הכבישים הארצית ויתקעו כל בוקר וערב בפקקי ענק מהשכונה ואליה, ואחרים יסבלו מכך שפשוט לא יוכלו להתאכלס בדירות שרכשו.

32. במטרה להימנע ממצב בו לא ניתן לאכלס דירות מוכנות עקב היעדר מחלף בדומה למקרה ראש העין, ומתוך הבנה כי קיימת חובה להעמיד פתרונות תחבורה סבירים לתושבי השכונה, פועלת העירייה בנושא מראשית הפרויקט מתוך אחריות ציבורית ודאגה לתושבים העתידיים. במהלך הדרך, משהבינה את חומרת הבעיה המסתמנת, נאנסה העירייה לא להתנגד לשינוי של תנאי התב"ע באופן שיאפשר להגדיל את מספר היחידות שניתן לאכלס בטרם ביצוע המפרידנים. הגדלת מספר היחידות הותנתה בכך שיוצב רמזור בכביש 35 שיאפשר לתושבי השכונה גישה יחסית סבירה ופחות מסוכנת לכבישים המרכזיים הסובבים אותה. העירייה תכננה את הרמזור ומבצעת אותו בעצמה, כל זאת ביוזמתה שלה ומבלי שהיתה חייבת לעשות כן, בשל אחריותה הציבורית, אולם גם זה יכול לפתור רק חלק מהבעיה ורק לזמן קצר ובכל מקרה מעל 2,600 יח"ד לא יהיה ניתן להתאכלס מבלי שיושלמו המפרידנים.

33. ושוב, בנושא שהוא באחריותה הבלעדית של המדינה והוא לא פחות מקריטי לאפשרות להתאכלס בשכונה ולהתגורר בה כמו בני אדם ולא כמו אסירים, המדינה פשוט נעלמת מהשטח והעירייה פועלת ללא לאות לצורך קידומו. אלא שפעולותיה של העירייה הן "חסרות תוחלת" שכן יכולתה של העירייה לקדם נושא שאינו בסמכותה מוגבלת, כל התכניות וההתחייבויות לגבי לו"ז הפרויקט שנמסרו לעירייה עד כה לא התממשו וגם לוח הזמנים האחרון שנמסר לעירייה בסוף 2016 על-פיו המפרידנים יושלמו בשנת 2019 הוא יומרני ובלתי סביר ובוודאי לא כזה שניתן להסתמך עליו. לראיה, בישיבה עם נת"י ביום 12.2.17 כבר נמסרה הודעה לעירייה על עיכוב נוסף בלו"ז ממנהל הפרויקט החדש ששוב הוחלף. המשמעות ברורה: פגיעה אדירה ביזמים ובאלפי רוכשי דירות שיהיו מנועים מלהתאכלס בדירות מוכנות שרכשו ושילמו עליהן.

34. הכיצד ייתכן שהמדינה מקדמת פרויקט, גורפת ממנו הון עתק, העירייה פועלת במרץ לקדם נושאים שבאחריות המדינה לטובת הצלחת הפרויקט ורווחת תושבי השכונה בעוד שהמדינה לא עושה את המינימום הנדרש בכדי למלא את אחריותה? נראה שדווקא ככל שהעירייה מגדילה ראש ופועלת בכדי לקדם את הנושאים שבאחריות המדינה, הדבר מהווה פלטפורמה עבור המדינה להתפרק מאחריותה  והיא מתחמקת ונעלמת מהתמונה. כך מוקמת שכונה חדשה למשפחות צעירות אשר תאלצנה להתמודד, בחסות המדינה, עם אחת מבין שתי אפשרויות גרועות: להיות כלואות בשכונה ללא אפשרות תנועה וגישה סבירה או לא להיכנס לדירות מוכנות ולהמשיך לשאת בעלויות של דיור חלופי. לא פחות מרשלנות רבתי וביזיון של ממש מצד המדינה!
בעיות הנובעות מהפרת התחייבויות המדינה: אי הרחבת הסכם הגג, אי השוואת תנאי ההסכם לתנאים מיטיבים ואי מתן מענה לצרכי העיר והפרויקט

35. כפי שצוין, העירייה קיבלה אינספור הבטחות מהמדינה במסגרת חתימת ההסכם על כך שתקבל גיבוי תקציבי לצורך ביצוע כל צרכי ודרישות הפרויקט. בנוסף, לפני כשנתיים וחצי התחייבו רמ"י והאוצר בכתב כלפי העירייה, כי רמ"י תפעל להשוואת תנאי הסכם הגג שנחתם עם העירייה להסכמים אחרים שנחתמו על-ידי רמ"י וכי ההשוואה תיעשה באופן מיידי ותחול רטרואקטיבית ביחס לכל הפרויקט אולם הבטחה זו טרם קוימה.

36. באותה התחייבות כתובה כלפי העירייה, הובטח גם שיועמד פתרון ממשלתי לפער הקיים בתקציב מבני הציבור באמצעות הרחבת הסכם הגג, וזאת על בסיס החלטת ממשלה מס' 1535 מיום 3.4.14. כידוע, ביום 6.8.14 סוכם עמכם על הרחבת הסכם הגג והחלתו על השכונות המערביות ומתחמים נוספים בעיר הוותיקה ועל-פי התחייבות חתומה של מנהל רשות מקרקעי ישראל מיום 9.12.14 ושל אגף התקציבים, מו"מ להרחבת הסכם הגג אמור היה להסתיים עד סוף פברואר 2015 אולם לא הושלם עד היום, שנתיים אחרי. לאחר שסיכמה רמ"י עם העירייה כי האחרונה תקדם את תכנית השכונות המערביות לצורך חתימת ההסכם המורחב ולאחר שהעירייה עשתה כן במשך שנתיים, בשבוע האחרון התברר מפרסומים שמאחורי גבה של העירייה ובחסות המו"מ שעוכב על-ידכם, גובש סיכום פנים ממשלתי בדבר הקמת עיר נפרדת בשטחי השכונות המערביות. וכל זאת במטרה להתפרק מהתחייבויותיה של המדינה לאיזון תקציבה השוטף של העירייה עקב קליטתן המסיבית של אלפי משפחות חדשות.

37. ונדגיש כי קרית גת היא עיר בדירוג סוצי-אקונמי 4 שאין לה עודפים בקופתה או מקורות מימון עצמיים. העירייה לא מבקשת להתעשר על חשבון הפרויקט אלא בסך-הכל מבקשת הן לקבל את מלוא האמצעים לביצועו כפי שהובטח לה, לטובת תושביה והן את מלוא האמצעים הנדרשים לתפקודה השוטף בעקבות גידולה המסיבי.

38. ויובהר, חוסנה הכלכלי של עיריית קרית גת ע"פ דו"ח BDI אשר פורסם בשנת 2013, שנת תחילת יישום הסכם הגג והשנה בה החל איכלוסן של שתי שכונות חדשות בקרית גת, היה בין הטובים בארץ, הרבה לפני ערים כגון רעננה, כפר סבא, הוד השרון, גבעתיים, באר שבע, נתניה ועוד.

39.  לא רק שהמדינה שיזמה וחתמה על ההסכם לא טורחת לבצע את המוטל עליה על-פיו, אלא שמתברר לעירייה פעם אחר פעם כי הבטחות כתובות וחתומות על-ידי רמ"י ואגף התקציבים להשוואת תנאי ההסכם אינן מקוימות (להוציא מתן "אקמול" זמני וחד פעמי) וכי העירייה קופחה באורח לא שוויוני, נטול כל צדק והגינות, כלפי רשויות אחרות שחתמו על הסכמים אחריה.

40. בישיבה שהתקיימה לאחרונה ברמ"י הוצגו על ידי העירייה נתונים לפיהם קיים חוסר בתקציב מבני ציבור, תשתיות בעיר הוותיקה ותקורות בהיקף של מאות מיליוני ₪. כנגד חסרים אלה החיוניים כל כך להקמת השכונה, הוצגו על-ידי העירייה נתונים חד משמעיים לפיהם העירייה קופחה לעומת תנאי הסכמי גג אחרים המקובלים כיום, והפערים הם גדולים באופן שאיננו מתקבל על הדעת. המדובר בסכומים של מאות מיליוני ₪ שעיריות אחרות זכאיות לקבל ואילו עיריית קרית גת לא מצליחה לקבל אותם למרות שהיא מחזיקה בידיה התחייבות חתומה להשוואת תנאים. כך למשל, הסכמים של רשויות כמו יבנה או אשקלון כוללים תנאים מיטיבים בהרבה בכל הנוגע לתקציבים בגין מבני ציבור, תשתיות בעיר הוותיקה ותקורות הניהול. כל ניסיונות העירייה לקבל יחס שוויוני נתקלים רק ב"מריחות" ובהתחמקויות מצד המדינה ועד כה לא עלה בידה של העירייה לקבל את ההשוואה ההוגנת והמתבקשת לרשויות אחרות כפי שהובטח לה בעל פה ובכתב, לרבות על ידי מנהל רמ"י ואנשי אגף התקציבים במשרד האוצר.


41. להלן הפערים התקציביים העיקריים, אותם ניתן לפתור בפשטות אם רק תקוים ההתחייבות להשוואת תנאים להסכמי גג אחרים המקובלים כיום:

א. בעיית פערי מימון מבני ציבור
42. על פי נתונים שנבדקו על ידי אנשי מקצוע מובילים ונמסרו לרמ"י מספר רב של פעמים, קיים חוסר של מאות מיליוני ₪ בתקציב מבני הציבור ולמעשה לא נותר תקציב לתכנון מבני ציבור ובנייתם במתחמים 01 ו 03-04. אם לא יינתן מענה ממשלתי הולם ומיידי, העירייה תעמוד מול שוקת שבורה ולא תוכל לספק פתרונות הולמים לתושבים. הרחבת הסכם הגג נועדה לייצר פתרון לפערים בתקצוב מבני הציבור, אלא שהתחייבות זו טרם יושמה. פתרון נוסף לבעיה זו מצוי בהתחייבות הממשלתית להשוות את תנאי הסכם הגג של קרית גת לתנאים המקובלים כיום. בהקשר זה נזכיר שהתקצוב שקרית גת קיבלה בגין מבני ציבור לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל נמוך יותר משל רשויות שחתמו על הסכמי גג מאוחרים יותר שיושמו לאחר שנקבעו תעריפי מבני ציבור גבוהים יותר בגין כל יח"ד. כמו כן נציין שקרית גת לא זכתה בהסכם הגג להעמסות כפי שניתן לרשויות אחרות, ומדובר בפער בלתי נתפס של מאות אחוזים לטובת רשויות אחרות בהשוואה לקרית גת!

ב. תת תקצוב עיר וותיקה (תקציבי ישן מול חדש)
43. כחלק מפרויקט כרמי גת נדרשת השקעה כספית עצומה בשיקום תשתיות ומבני ציבור מרכזיים בעיר הוותיקה. אלא שההסכם שנחתם מפלה את העיר לרעה הן בשל מועד תחולת החלטות ממשלה ומועצת מקרקעי ישראל ביחס למועד חתימת ההסכם – העירייה לא נהנית מהחלטות מיטיבות מאוחרות יותר החלות על הסכמים אחרים במלואם, הן בשל תכולה של החלטות מסוימות אשר נתפרו לטובת רשויות אחרות והן בשל כך שהטבות, אמצעים ומימון נוספים שהמדינה מעמידה לטובת רשויות בהסכמי גג אחרים נולדו והתפתחו בהסכמי גג מאוחרים יותר. כך, מקבלת העיר תקציבים נמוכים יותר מאלה שמקבלות רשויות אחרות לצורך שיפור ושדרוג העיר הוותיקה, בתעריפים נמוכים יותר וללא העמסות (תקציבים נוספים בגין פיתוח התשתיות לצורך שדרוג תשתיות קיימות בעיר הוותיקה).


ג. מימון עלות והתמשכות הפרויקט
44. תקורות העירייה עבור ניהול הפרויקט לפי הסכם הגג מחושבות בשיעור של 6.5% מהביצוע בפועל (כיום: 3.5% מביצוע בפועל + סכום חודשי קבוע), זאת בשעה שכאשר בוחנים את האופן בו המדינה משלמת כיום דמי ניהול לרשויות אחרות בהסכמי גג, מגלים שעל-פי הנוסחה שקבעה המדינה בעצמה, העירייה צריכה לקבל תקורה בגובה של כ 13% שתיגזר מהאומדנים לביצוע ולא מהביצוע בפועל וזאת בנוסף לסכום חודשי קבוע המגיע לעשרות מיליוני ₪ בהסכמי גג אחרים. כאשר פנתה העירייה לאנשי רמ"י ואגף התקציבים, הציגה מספרים ועלויות והתלוננה על חוסר יכולתה לבצע את הפרויקט עם תקורות כה נמוכות, הואשמה לא אחת על-ידי המדינה בסחטנות, אלא שדי בנתון האמור בדבר נוסחת החישוב כדי להמחיש כמה חמורה מידת אפלייתה לרעה של העיר, אשר מקבלת היום פחות מחצי מהתקורה שתקבל כל רשות אחרת על פי הכללים הנוהגים כיום. זאת, עוד לפני שמביאים בחשבון את הצורך בהגדלת התקורות מעבר ל- 13% בשל התמשכות הפרויקט באשמת גורמי הממשלה.


45. על-אף אי הצדק, אי השוויון והיעדר הגינות מצד המדינה כפי שתואר לעיל אשר הינם בוטים ומקוממים, העירייה נהגה בתום לב, לא עצרה לרגע את ביצוע הפרויקט והמשיכה לפעול במסירות ובמרץ להשלמתו כפי שהתחייבה, בציפייה שהמדינה תתעשת ותעמוד בהתחייבויותיה, ומוכיחה מזה 3 שנים יכולת ביצוע גבוהה ביותר להקמת השכונה לפי הסכם הגג (ר' פירוט בדו"ח הסטטוס המצ"ב).

סיכום
46. מכל האמור עולה, שעיריית קרית גת אשר היתה הראשונה לחתום על הסכם הגג מול המדינה, ניזוקה קשות מכך שהסכימה לחתום על ההסכם במועד שחתמה, ומתמודדת מול מדינה שכל עניינה גריפת רווחים מהפרויקט ונפנוף בסטטיסטיקות שיווק, ואשר נראה כי אין לה כל עניין לנהוג בהגינות ולעמוד בהבטחותיה להשוואת תנאי ההסכם לתנאים שמקבלת כל רשות אחרת בארץ בהן גם רשויות חזקות בהרבה, כמו גם עניין לקיים את אחריותה בנושאים שתחת סמכותה.


47. לא ככה מיישבים את הארץ ולא ככה פותרים את בעיית הדיור. משבר הדיור דורש עבודה אמתית, לקיחת אחריות והשקעת מאמצים לאורך זמן, זה לא מתחיל ונגמר בשיווק קרקעות ופרסומים בתקשורת על הקרקעות ששווקו. פתרון בר קיימא למשבר הדיור הוא באמצעות יצירת מתחמי דיור המאפשרים לתושבים להתגורר בתנאי חיים סבירים הכוללים בין השאר אפשרות גישה אל השכונה וממנה ומוסדות חינוך לפעוטות ולילדים. קידום שכונה ללא מוסדות חינוך וציבור ראויים וללא גישה לכביש, עם בתים שלא ניתן להתאכלס בהם, זה לא פתרון למשבר הדיור – זה יחסי ציבור. תפקידה של המדינה לא רק לעסוק בליחצ"ן את עצמה אלא ובעיקר לתת פתרונות אמיתיים לתושביה.


48. עקב חוסר יכולתה של המדינה להעמיד תנאים מינימליים הנדרשים למגורים בשכונה היא משיתה פגיעה קשה על היזמים ועל רוכשי הדירות. אותה מדינה שהשקיעה מיליונים בלפרסם ולשווק את הפרויקט לציבור ולזוגות צעירים ולשכנע אותם בכדאיות המגורים בכרמי גת - שכונה שתוארה כבעלת סטנדרט מגורים גבוה הכוללת את כל התשתיות והשירותים הנדרשים. אותה מדינה שמכרה לציבור הבטחות על איכות חיים, מיהרה לשווק את הקרקעות ולגבות כספים שהעשירו את קופתה ומאז נעלמו עקבותיה.


49. אינני מוכן שהאחריות למחדליה של המדינה תגולגל לפתחה של העירייה ואיני מוכן שהעירייה תהא חשופה בצריח מול תביעות וטענות מצד יזמים ומשתכנים עקב מחדלי המדינה. העירייה לא תוכל לשאת בתשלום החסרים הצפויים ולא תעמוד לבד מול היזמים ותתן מענה למצוקותיהם. נציגי המדינה שממהרים להיעלם אחרי השלמת השיווקים יהיו חייבים לממש את אחריותם, למלא את תפקידם ולספק תשובות ופתרונות. בראש מעיניי נמצא האינטרס הציבורי של העיר ותושביה והאחריות והמחויבות כלפי המשתכנים העתידיים, ואפעל בכל דרך העומדת לרשותי להגן על העיר ועל תושביה.


50. נכון להיום, לנוכח כשלונם של משרדי הממשלה לבצע את המחלפים בכניסות לשכונה ולהעמיד לעירייה תקציבים ומימון למעונות היום ומבני ציבור הכרחיים רבים נוספים, ובשים לב לתנאי התכניות, לא ניתן לקדם עוד טיפול בבקשות להיתרי בניה בכלל המתחמים בכרמי גת, לא ניתן לאפשר אכלוס של מתחמים 07 ו 02, ולא יבוצע פיתוח במתחם 03-04.


51. אינני מוכן לשאת עוד את המצב המתואר בו אין מענה, אחריות ושיתוף פעולה מצד המדינה אלא התפרקות כוללת מאחריותה להסכם.


52. על-מנת לאפשר את המשך קידום השכונה, הנכם נדרשים למלא את כל התחייבויותיכם המפורטות לעיל ואת כל חובותיכם בהתאם לכללי הצדק, השוויון והסבירות ובכלל זה לחתום באופן מיידי תוספת להסכם הגג במסגרתה יושוו התנאים להסכמי הגג האחרים כפי שהובטח וכפי שצודק וראוי ולתת פתרון מלא לפערים בתקציבי מבני הציבור והחינוך, להשוואת התשתיות בעיר הוותיקה, וכמובן מתן שיפוי לאיזון התקציב השוטף בגין ההשלכות הכלכליות של יישום הרחבתה המסיבית של העיר קריית גת.


53. למצער, אבקש להבהירכם כי במידה שתימשך התעלמות המדינה ולא יינתן מענה לנושאים שפורטו לעיל, העירייה תשקול לפנות לערכאות במטרה לשמור על זכויותיה ועל זכויות תושביה.

              בכבוד רב,

                        אבירם דהרי
              ראש העיר

 

 

•מצ"ב דו"ח סטטוס יישום פרויקט כרמי גת

דו"ח סטטוס כללי פרויקט כרמי גת 2013-2017 (נכון לפברואר 2017):
 

נושאים באחריות העירייה


1. העירייה הקימה מינהלת הכוללת צוות מקצועי אשר אמון על הפרויקט בנוסף לגורמי מקצוע רלוונטיים בכל אגפי בעירייה. בין היתר, מתקיימת במינהלת באופן שוטף קבלת קהל ומתן מענה לכל היזמים בנושאים שונים, כמו-כן, הוקם אתר אינטרנט שאליו ניתן לפנות ולקבל מענה ומידע ובנוסף העירייה גם דואגת להפצת מידע באופן יזום לתושבי השכונה העתידיים.


2. עד כה, השלימה העירייה ביצוע עבודות ב 3 מכרזי פיתוח תשתיות גדולים, למתחם 07, מתחם 02, ולביצוע תחנת השאיבה וקו סניקה, תוך עמידה בלוחות הזמנים ואף הקדמתם בחלק מהמקרים ומבלי חריגות תקציביות ביחס לאומדן המאושר בתיק השיווק וללא ניצול מלא של הבצ"מ, זאת גם לנוכח הנחות משמעותיות בהצעות הקבלנים מאומדני תיקי השיווק. לא למותר לציין כי השלמת פרויקטים מסוג זה ללא חריגה בתקציב ובלוחות הזמנים היא חריגה ביחס לפרויקטי תשתיות דומים.


3. החריגות התקציביות היחידות ועיכובים הבודדים שנגרמו אינם תלויים בעירייה ובניהול הפרויקט לרבות עיכוב בהשלמת גשר 3 (מעל כביש 35) בשל התנהלות נת"י ומשטרת ישראל, אשר הביא להתארכות הפרויקט וגרר עלויות גבוהות. רמ"י לא פעלו כלל על-מנת לסייע בקידום וזירוז העניין מול נת"י ומשטרת ישראל.


4. העירייה הצליחה להקדים את מועד פיתוח המגרשים במתחמים 07 ו- 02, ובכך כל המגרשים במתחמים 07 ו- 02 נמסרו ליזמים בהקדמה של 6 חודשים מתאריך היעד שנקבע בהסכם פיתוח התשתיות.


5. מזה 4 חודשים מתבצעות עבודות פיתוח תשתיות במסגרת מכרז לפיתוח מתחם 01.


6. נבחר קבלן לביצוע חלק א' של פארק כרמי גת בהיקף של 150 דונם אשר מהווה תנאי תב"עי לאכלוס ובימים אלה צפוי להתחיל בעבודות.


7. בהתאם להתחייבויותיה, עד כה העירייה קידמה באופן מלא גם את הכנת מסמכי המכרז לפיתוח תשתיות במתחם 03-04.


8. הושלמו העבודות במסגרת ביצוע מכרז להצבת חדרי שנאים במתחמים 07 ו- 02 לצורך חיבור לרשת החשמל, אלא שמסיבות הקשורות לעיכוב תשלומים לחח"י על-ידי רמ"י ולעיכובים פנימיים בחח"י, לא ניתן לחבר את החשמל למתחם 07 ולא ניתן למסור לחח"י את חדרי השנאים ולחשמל אותם במתחם 02. יודגש כי חדרי השנאים במתחם 07 הוצבו כבר בינואר 2016 והחדרים במתחם 02 הוצבו במקומם בספטמבר 2016.


9. העירייה פועלת מזה 3 שנים לטיפול בבעיית עיכוב ביצוע מפרידני נת"י מול נת"י, רמ"י משרדי האוצר והתחבורה למרות שנושא זה כלל אינו בתחום אחריותה כפי שפורט בהרחבה במכתב.


10. העירייה נכפתה באגרסיביות לעדכון של תנאי הבה"ת בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה כך שיתאפשר לאכלס עד 2,660 יח"ד בשכונה עוד בטרם הקמת המפרידן המזרחי כנדרש בתב"ע, ובתנאי שיותקן רמזור בצומת כביש 35 עם דרך פנימית מס' 3444. בכך מנעה העירייה פיאסקו אשר כל כולו באחריות המדינה, שהיה נגרם מכך שלא ניתן היה לאכלס מעבר ליח"ד ה 701, דבר אשר היה מותיר יזמים ורוכשי דירות מול שוקת שבורה בהיעדר אפשרות להתאכלס בבתים שרכשו. נזכיר שכבר כיום מעל 2,000 יח"ד כבר נמצאות בבניה וחלק לא מבוטל כבר מתקרב לשלבי סיום, כאשר נכון להיום מועד התחלת ביצוע המפרידנים ייקח עוד לפחות שנה.


11. במקביל, הוציאה העירייה מכרז להתקנת הרמזור האמור, העבודות מבוצעות בימים אלה וצפויות להסתיים תוך 2-3 חודשים.


12. מבני חינוך וציבור במתחם 07, לרבות גנים, בית ספר יסודי, בית כנסת, מקווה, מתנ"ס ומרכז לגיל הרך מצויים כבר בשלבי ביצוע מתקדמים על-מנת שישרתו את התושבים הצפויים להתאכלס במתחם 07 במהלך 2017.


13. העירייה ערוכה להתחלת ביצוע בית-ספר המקיף במתחם 07 אשר מתעכב בשל המתנה ארוכה לאישור פרוגרמה (לבי"ס מדעי) על-ידי משרד החינוך. לעניין זה יצוין כי בהתאם להחלטת ממשלה 1828 מיום 11.8.16 (דר/87), משרד החינוך דורש כי בית הספר יתוכנן ביחס בינוי-טרה של 80% ולא 60% כפי שהיה עד כה, אולם המדינה - משרד החינוך והאוצר - לא מתקצבים את הפער ודורשים מהעירייה, הנטולת מקורות מימון, להשלים גם את הפער התקציבי הזה ובכך ממשיכים בהנצחת הפערים בין הפריפריה למרכז.


14. העירייה ערוכה לביצוע מעונות היום אולם הם מתעכבים בשל אי קבלת הרשאות תקציביות ממשרד הרווחה ועקב התנגדות משרד האוצר למתן הלוואה לעירייה שתאפשר התחלת ביצועם המיידי כפי שפורט בהרחבה במכתב.


15. מבני החינוך והציבור במתחם 02 מצויים בשלבי תכנון סופיים ומתוכננים כולם לצאת לביצוע במהלך מרץ-אפריל 2017. צוותי מתכננים אמורים להתחיל בתכנון מבני הציבור והחינוך למתחם 01 ו- 03-04 בחצי הראשון של 2017, אם יושלמו הפערים התקציביים שיאפשרו את התכנון.


16. כיום גם מתבצע תכנון לפיתוח שלב ב' של מתחמים 07 ו- 02, הביצוע יחל ברבעון השלישי של 2017 וברבעון הראשון של 2018 בהתאמה.


17. העירייה מבצעת את כל המשימות הדרושות לטובת הפרויקט, לרבות שדרוג תשתיות בעיר הוותיקה בהתאם לתקציב "ישן מול חדש", שדרוג והעתקת תשתיות הנדרשים לצורך מתן היתרים, ביצוע פרויקט המפרידנים ועוד.


18. הוכנה תכנית אב כוללת לקרית גת בנושא עיר חכמה הכוללת, בין היתר, הנחת תשתית סיבים אופטיים בכל העיר קרית גת, מוקד אחוד ואפליקציה עירונית. תשתיות עיר חכמה ישרתו מבני ציבור וחינוך בעיר, התייעלות וחיסכון אנרגטי, ביטחון עירוני, פיקוח וניהול תשתיות, שירות לאזרחים ועוד. תוכננה ומבוצעת תשתית של עיר חכמה בכל כרמי גת וכבר כיום מוטמעים בפרויקט כרמי גת רכיבי עיר חכמה בהם עמודי תאורה חכמים, בקרים לניטור מים וביוב, הכנות למצלמות אבטחה בשטחים ציבוריים ועוד. 


19. העירייה קיימה עבודת מטה משותפת עם מינהלת המגורים של צה"ל ושל משטרת ישראל אשר הבשילה לתכנון והקמת שכונה לאנשי כוחות הביטחון במסגרת הפרויקט במתחם 03-04. מנהלת המגורים צפויה לקיים כנס חשיפה לפרויקט בימים אלה וברבעון השני של 2017 יתחיל שיווק יח"ד.


20. נכתבו הנחיות בנושא בניה ירוקה בהתאם לדרישות התב"ע והן מופעלות במסגרת הליכי הרישוי.


21. עיריית קריית גת על כל אגפיה נערכה היטב תוך הגדלת והרחבת מערך השירותים העירוניים ובכללם טיפול מקצועי ומהיר במכלול נושאי ההנדסה, התכנון והרישוי אל מול ההיקף האדיר של הפעילות העירונית.


22. עד כה ניתנו כבר כ- 2300 היתרים ליזמים בבניה עצמית צמ"ק ובבניה רוויה במתחמים 07 ו- 02.
23. העירייה באמצעות אורגניה מפעילה מגוון שירותים עירוניים בפרויקט כרמי גת לרבות פיקוח הנדסי, פיקוח עירוני, יועץ בטיחות, בטחון וסדר ציבורי, שפ"ע, איכות סביבה, חינוך, דוברות, אגף נכסים ועוד.

נושאים באחריות רשויות המדינה


24. יותר משנה כמעט ולא מתקיימות ישיבות סטטוס סדירות עם נציגי רמ"י.


25. מכרזי ביצוע יוצאים לפרסום לאחר הפחתות משמעותיות מהאומדנים שאליהן מצטרפות הנחות ניכרות בהצעות הקבלנים (בין 8% ל 30%). הדבר פוגע משמעותית בתקורות העירייה מהפרויקט אשר נגזרות מחשבונות הביצוע, ללא כל מנגנון של פיצוי והשלמת התקורות.


26. מהותית העירייה כלל לא נהנית מהחיסכון שנוצר בפרויקט ודה-פקטו הוא אינו משמש לטובת פיתוח הפרויקט והעיר אלא נצבר בקופת רמ"י, כל זאת כאשר תושבי קרית גת העתידיים הם אלה ששילמו לרמ"י את הוצאות הפיתוח המלאות (בהתאם לאומדני הסכם הגג) וסכום החיסכון אינו חוזר אליהם.


27. חשבונות קבלן שנמסרים לבדיקת הבקרה מתעכבים לפרקי זמן ארוכים (העולים על פרק הזמן הקבוע בנוהל בדיקת חשבונות שסוכם עם רמ"י) ובמספר מקרים בבדיקת החשבונות ביטלו נציגי הבקרה סעיפים באופן לא מוצדק.


28. בקשות העירייה והחברה המנהלת אשר נועדו לענות על צרכים הנדסיים של הפרויקט (כמו למשל ביצוע דרך עוקפת ליזמים במטרה לא לפגוע בפיתוח שבוצע או מילוי מגרשים לצורך ביסוס כביש בהתאם לדרישת יועץ הקרקע) מסורבות ברובן ואישורן דורש מאמצים רבים מול רמ"י והמתנה ארוכה לתשובה.


29. לפני כחצי שנה הוגשה בקשה לרמ"י לאישור ביצוע החניה בפארק כרמי גת כחלק מביצוע פיתוח תשתיות במתחם 01, עד כה לא התקבלה כל התייחסות בנושא. הסיבה העיקרית לבקשה נבעה מכך שרוב היזמים מבקשים תוספת יח"ד במסגרת "הקלת שבס" וההקלות החדשות. החלטת הוועדה המקומית בנושא לוקחת בחשבון את היקף פתרונות החניה בגין הדירות הנוספות, לרבות חניה ציבורית וחניה לאורחים. במתחם הפארק, בצמוד לאזור המגורים, מתוכננת חניה ציבורית של כ- 600 מקומות המיועדת לשמש בעיקר את צרכי המגורים בכרמי גת, כולל מתחם 03-04. אם חניה זו תפותח במסגרת פיתוח התשתיות של מתחם 01 אשר נמצא כבר בביצוע, הועדה המקומית תוכל להביא פתרון זה בחשבון לצורך החלטות בבקשות של יזמים לתוספת יח"ד. כמו כן, משיקולים הנדסיים, יעילות וחסכון יש עדיפות ברורה לפיתוח החניה הציבורית ביחד עם ביצוע כביש 2 במסגרת הפיתוח של מתחם 01.


30. ההתחייבויות והתכניות לגבי לו"ז ביצוע המפרידנים שנמסרו לעירייה בשנים האחרונות לא קוימו. העירייה היא הגורם היחיד שהתייחס ברצינות לנושא מראשית הפרויקט ופעל לקידומו ברצינות. רמ"י לא משתתפים בדיוני סטטוס וניתקו עצמם מפרויקט המפרידנים אשר ביצועו במועד הוא קריטי לצורך אכלוס השכונה. צו התחלת עבודה לתכנון הוצא ביום 20.12.16 אולם כפי שהיה במהלך 3 השנים האחרונות ופורט בהרחבה במכתב, עדיין קיימת חוסר וודאות אקוטית בנושא מועד השלמת ביצוע המפרידנים באופן שלא יחבל באכלוס וביכולת התנועה הבסיסית הנדרשת לתושבי השכונה.


31. ההרשאות למבני חינוך ממשרד החינוך מתעכבות לפרקי זמן ארוכים והעירייה פועלת לבד לחלוטין מול משרד החינוך בניסיונות סיזיפיים לקדמן וזאת למרות שתקציב זה כבר הועבר מהאוצר למשרד החינוך כחלק מהסכם הגג. הרשאות לגני ילדים במתחם 07 התקבלו רק לפני כארבעה חודשים לאחר שהקבלן המתין לקבל צו התחלת עבודה במשך חודשים. הרשאות ממשרד החינוך לבית ספר יסודי במתחם 07 (המהווה תנאי בתב"ע לאכלוס היחידה הראשונה) התעכבו במשך פרק זמן של יותר משנה וחצי וכמו-כן, טרם אושרה פרוגרמה לבית ספר מקיף מדעי במתחם 07 אשר הוגשה למשרד החינוך לפני יותר מחצי שנה.


32. בקשה להרשאות למעונות יום ממשרד הכלכלה והתמ"ת למתחם 07 הוגשה עוד בשנת 2015 ועד כה טרם אושרה הבקשה וטרם התקבלה הרשאה. גרוע מכך, אין בנמצא אף גורם מוסמך שלוקח אחריות בנושא ושניתן לפנות אליו. גם לאחר שהעירייה ורמ"י סיכמו על פיתרון באמצעות הלוואה לעירייה על חשבון ההרשאה העתידית ע"ס 12 מלש"ח, אנשי האוצר סיכלו זאת כפי שפורט בהרחבה במכתב. כל זאת כשאכלוס המתחם צפוי בעוד חצי שנה.


33. בלתי אפשרי לקבל תקצוב ממשרד הדתות להקמת מקוואות ובתי כנסת. בקשות הוגשו במהלך שנת 2015 ו- 2016 ונכון להיום לא התקבלה כל תגובה ממשרד הדתות, לא כל שכן תקציב. הדבר לא מנע מהעירייה לקדם את ביצוע מבני הדת וכבר כיום מוקמים בית כנסת ומקווה במתחם 07, אולם תקצוב זה הינו קריטי לטובת הפרויקט אשר סובל מפער אדיר בין עלותם בפועל של מוסדות הציבור לבין תקצובם.


34. מתקני ספורט, מתנ"סים מרכזי יום וכו' – גם במקרה זה אין כל התייחסות מצד משרדי הממשלה השונים האמונים על נושאים אלו. וגם במקרה זה, הדבר לא מנע מהעירייה לקדם את ביצוע מבני התרבות והספורט וכבר כיום מוקמים מתנ"ס ומרכז לגיל הרך ובקרוב תחל הקמת אולם ספורט במתחם 07.


35. בכל הנוגע להקמת תשתיות החשמל בפרויקט וחיבור לרשת החשמל, ישנו רצף בלתי נגמר של עיכובים ומחדלים בלתי מתקבלים על הדעת. רמ"י גבתה מהיזמים את מלוא הסכומים הנדרשים כתשלום מקדמות לחח"י בגין חיבור לרשת החשמל עוד במהלך 2014, אלא שבשל סחבת בתשלומי החשבונות לחח"י, סכסוכים עם האוצר ושאר עיכובים נטולי הסבר הגיוני, גם כיום אין עדיין חיבור לחשמל, כלל לא ברור מתי יהיה ורמ"י אינה מטפלת בפיתרון הנושא מול חח"י.


36.  כך למשל, במתחם 07 החלו עבודות הפיתוח במהלך 2014 ורק שנתיים אחר-כך, במאי 2016, החל קבלן חח"י לבצע את העבודות לחיבור החשמל הקבוע באתר. חח"י סיכמה והתחייבה כי העבודות יקחו 3 חודשים, קרי נכון להיום עבודות החיבור לחשמל היו צריכות כבר להסתיים, אלא שיותר משבעה חודשים חלפו והעבודות טרם הושלמו. זאת מדוע? משום שקבלן חח"י עובד לפרקי זמן קצרים ונעלם מהאתר למשך שבועות, וזאת אף מבלי שחח"י נתנה הודעה מסודרת לעירייה על הפסקת העבודות והעיכובים הצפויים כתוצאה מכך. לאחר פניה לחח"י, מתשובת מנהל מחוז דרום בחח"י עולה כי הקבלן עובד בהתאם לסדרי העדיפות של חח"י ומהעובדות עולה כי השלמת העבודות בכרמי גת אינה בעדיפות גבוהה. נכון להיום, נדרשים לקבלן לפחות עוד חודשיים להשלמת העבודות, בהנחה שיעבוד רצוף ולא ייעלם שוב.


37. עיכוב נוסף הוא באישור התכנון על-ידי חח"י כתוצאה מעיכוב בתשלומים והדבר מסב נזקים לפרויקט. כך, לא הועברו שרוולים מחח"י לביצוע חציות להתקנה בשטח, ובמתחם 02 העבודות התאחרו והחציות בוצעו על חשבון החריגים בפרויקט בסך של 200 אש"ח. נכון להיום, שנה מאז שחדרי השנאים הוצבו במתחם 07, עדיין אין חיבור לרשת החשמל במתחם. הדבר מהווה סכנה בטיחותית חמורה, פותח פתח לביצוע גניבות ולפגיעה בתשתיות, כל זאת בשטח בו מסתובבים כל יום עשרות קבלני בניה. אבסורד לחשוב שחברות יזמיות שזכו בקרקע ושילמו לרמ"י את המקדמות לחיבור לחשמל בראשית 2014, לא יכולות לקבל היום אפילו חיבור זמני לרשת החשמל בשל העיכובים בתשלומים. יזמי הבניה העצמית צמודת קרקע כלל לא יכולים להתחבר לרשת החשמל ואף לא לקבל חשמל זמני היות שטרם הושלמו עבודות חח"י. בכך, נגרמים האטות ועיכובים של הבניה והעבודות במתחם 07 כמו גם עיכובים במסירת המתחם על-ידי הקבלן אשר השלים את עבודות הפיתוח לפני חודשים רבים.

העתקים:
ראש הממשלה, שר האוצר, החינוך, הכלכלה, הרווחה, הדתות, הספורט ותרבות, הפנים, יו"ר ועדת שוויון וצדק חלוקתי
כל נושאי משרה הרלוונטיים בעירייה