מענה לפניות רבים מרוכשי קבוצת הרכישה קרית האחדות 3 במתחם 01 (המתחם השלישי להיבנות בכרמי גת)

מענה לפניות רבים מרוכשי קבוצת הרכישה קרית האחדות 3 במתחם 01 (המתחם השלישי להיבנות בכרמי גת)

לכבוד: רוכשים ותושבים נכבדים,

נכבדיי היקרים שלום רב,

הנדון: מענה לפניות רבים מרוכשי קבוצת הרכישה קרית האחדות 3 במתחם 01
(המתחם השלישי להיבנות בכרמי גת )

 

ראשית, ברכותינו על החלטתכם לרכוש בית בפרויקט המגורים כרמי גת.

לצערנו, אנו חשים כי גורמים מסוימים טועים ומטעים אתכם לחשוב כי עיריית קרית גת היא זו שמעכבת את התקדמות מתן ההיתרים לבניה בפרויקט, ומתגובותיכם עולה הרושם שהמידע לא מועבר אליכם או שהוא מועבר באופן חלקי ומסולף על-אף כי העירייה פועלת בשקיפות מלאה מול כל הגורמים בהם היזמים ורשויות המדינה, ולכן נציג את מצב הדברים והעובדות גם בפניכם.
נדגיש תחילה כי עיריית קרית גת רואה לנגד עיניה את טובתכם והיא פועלת ככל יכולתה ובמלוא המרץ לקדם את עניינכם. עד כה העירייה עמדה בכל ההתחייבויות שנטלה על עצמה בהסכם הגג להקמת כרמי גת ובהסכמי הפיתוח מול היזמים, לרבות לגבי ביצוע הפיתוח במועדים שסוכמו, היערכות הנדסית כולל רישוי בפרקי הזמן המתחייבים על-פי ההסכם, היערכות לקליטת תושבים ואכלוסם, קידום תכנון וביצוע מוסדות חינוך וציבור ועוד.

 

עיריית קרית גת מבצעת עבודות פיתוח בכרמי גת בהצלחה מרובה ואף מקדימה את לוחות הזמנים בפיתוח מתחמים 07, 02 ו- 01, כאשר מתחם 07 ו- 02 ערוך לאכלוס התושבים ככל שהדבר נוגע למטלות שבאחריות העירייה, לרבות חיבור ראשון של כרמי גת עם העיר הוותיקה. כמו כן, עבודות הפיתוח במתחם 01 מתקדמות בקצב מואץ מאד בימים אלה ממש.
לצד עמידתה בהתחייבויותיה, דחפה העירייה וקידמה את הטיפול בחסמים מהותיים שאינם באחריותה ואשר גורמים ממשלתיים שונים התרשלו והתחמקו מהטיפול בהם, ובראשם בעיית עיכוב ביצוע המפרידנים (מחלפים) בכביש 35 אשר מהווים תנאי לאכלוס השכונה ובעיית אי תקצוב מוסדות החינוך שתקצובם מהווה אף הוא תנאי לאכלוס ונחיצותם לכם, לשכונה ולעיר קריטית.

 

על פי הוראות התב"ע (תכנית בניין עיר), שכוחן הוא כמו החוק, יש לתכנן ולבצע את המחלפים בכניסות הראשיות לכרמי גת על מנת שניתן יהיה לתת היתרי בניה ואישור איכלוס. האחריות לביצוע המחלפים היא של משרד התחבורה והחברה הלאומית לתשתיות תחבורה (נת"י - לשעבר מע"צ) ונכון להיום קיימים עיכובים גדולים בתכנון ובביצוע של המחלפים וקיים חשש גדול שהם לא יהיו מוכנים בזמן. מזה יותר משלוש שנים שהעירייה דוחפת, מקדמת, לוחצת ועושה כל שביכולתה מול כל גורם אפשרי על-מנת שהמחלפים יושלמו במועד הנדרש, אבל עד עכשיו דבר מכל אלה לא הביא לפתרון המיוחל.


מעבר לדרישות התב"ע, אתם בוודאי יכולים לתאר לעצמכם עד כמה זה יהיה בלתי נסבל להיות תקועים שעות בפקק ביציאה מהשכונה בבוקר לעבודה ובחזרה אליה בערב.
בשל בעיית המחלפים, העירייה דרשה מרשות מקרקעי ישראל להימנע משיווק המגרשים עד למציאת פתרון אמיתי, ואף התריעה ופרסמה זאת בערוצי המדיה והתקשורת העיקריים. אלא שרמ"י החליטו בכל זאת לשווק את המגרשים בניגוד לעמדת העירייה תוך שהם קבעו בתנאי המכרז לוחות זמנים ארוכים למסירת המגרשים, מתוך תקווה שעד שיגיע מועד המסירה תהיה התקדמות מספקת בנושא המחלפים. עד היום אין התקדמות מספקת בנושא.

 

בנוסף, בהתאם לתנאי המכרז של מתחמים 01 ו- 03-04, מועד מסירת המגרשים לצורך התחלת בניה נקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל ל- 24 חודשים במתחם 01 (קרי, מרץ 2019) ול- 18 חודשים במתחם 03-04 ממועד חתימת הסכם הפיתוח של העירייה וקיימת אפשרות לדחות מועד זה ב- 6 חודשים נוספים. במקביל, נחתמה על-ידי היזמים שזכו במכרזים התחייבות כלפי העירייה לפיה לא יהיו להם טענות ודרישות כלפי העירייה בכל דבר ועניין הנוגע לבעיית המחלפים.
להשלמת התמונה נביא לידיעתכם כי פרט לבעיית המחלפים, קיים כשל ממשלתי נוסף בתחום של קבלת תקצוב ממשלתי למבני חינוך ומבני ציבור בשכונה. העמדת התקציבים הממשלתיים למבני חינוך ומבני ציבור מהווה אף היא תנאי על-פי התב"ע והעירייה פועלת ככל שביכולתה בנושא בשאיפה להגיע לפתרון שלא יגרום לעיכובים נוספים מעבר לעיכובים הנובעים מבעיית המחלפים.


בהקשר לטענה כי העירייה מחויבת להנפיק היתרי בניה תוך 90 יום, מועד זה מתייחס אך ורק למצב שבו מתקיימים התנאים הבאים: הושלמו עבודות הפיתוח במתחם, נמסרו המגרשים ליזמים, והיזם הגיש תכניות תקינות ותואמות לתב"ע ולפיתוח. רק מיום עמידה בתנאים אלו, והגשת הבקשה באופן תקין, תנפיק העירייה היתרים תוך 90 יום ובכל מקרה המגרשים לא יימסרו ליזם לצורך בניה לפני שיושלמו עבודות הפיתוח בהם.
לכן, במצב בו טרם הושלמו עבודות הפיתוח והבקשות להיתר שהגיש היזם אינן עומדות בדרישות התב"ע או בהנחיות מנהל הנדסה, אין ליזם להלין אלא על עצמו. חשוב שתהיו ערים לכך, שבבקשות רבות להיתרי בניה שהוגשו לעירייה ישנם ליקויים משמעותיים רבים אשר האחריות לתיקונם היא אך ורק בידי היזמים, לרבות קבוצות הרכישה.

 

נדגיש ונציין שוב כי קיים פער עצום ומקומם בין ההתחייבויות שנתנה המדינה לבין האופן בו נוהגת המדינה כמעט לכל אורך תקופת ביצוע הפרויקט. המדינה, אשר גבתה מאות מיליונים משיווק הקרקע, הפגינה וממשיכה להפגין חוסר אחריות, חוסר אכפתיות, מתחמקת ומתנערת ממימוש ההסכם ומעמידה בהבטחותיה. במהלך תקופת ההסכם פנתה העירייה שוב ושוב לרשויות ולגורמים הרלוונטיים לגבי נושאים אקוטיים שבאחריותם ובסמכותם הדורשים את טיפולם. לרוב נתקלה העירייה בהתעלמות מוחלטת ולא ניתן לה כל מענה.
לדוגמה – מזה כשנה וחצי שמשרדי הממשלה מעכבים העמדת תקציב לבניית מעונות יום למאות ילדים והם לא מציעים פתרון למשפחות הצעירות וילדיהם הקטנים.
כל הרשויות, המשרדים ואנשי המפתח הרלוונטיים, בהם גם אותם אלה הששים לספר לציבור השכם והערב על דאגת הממשלה ומאמציה הרבים לפתרון משבר הדיור, מתפרקים מאחריותם הציבורית ומהתחייבויותיהם, בעודם סבורים כנראה כי ניתן לאכלס את שכונת כרמי גת ללא גישה לכבישים, ללא בתי ספר, ללא גני ילדים ומעונות יום, ללא בתי כנסת, מקוואות או מתקני ספורט ועוד.


פירטנו בפניכם את העובדות על מנת שתבינו שהמפתח לפתרון הבעיות שמעכבות כיום את הפרויקט מצוי במלואו אך ורק בידי משרדי הממשלה השונים.
כמו כן חשוב שתבינו שהצורך במבני ציבור ובפתרונות תחבורה כמו גם התיקונים הנדרשים בהיתרי הבניה, כפי שפירטנו בהרחבה לעיל, נועדו בראש ובראשונה לעמידה בתנאי התב"ע (חוק) ולא פחות חשוב לאיכות החיים שלכם בשכונה, בבניין, בדירה, במעונות, בגני הילדים, בבתי הספר וביתר מבני הציבור המיועדים עבורכם. אין מדובר בגחמות אדמיניסטרטיביות או בירוקרטיות!

 

אנו חשים כי מאמציה הרבים של העירייה לקידום ובניית הפרויקט, עומדים ביחס הפוך לביקורת שנשמעת. לשמחתנו, חלק מהיזמים מבינים את הבעיות שפירטנו ופועלים בשיתוף פעולה עם העירייה בניסיון לפתור את הקשיים. לצד זאת, נתקלנו גם במצבים בהם התברר כי יזמים נמנעו מלהציג לרוכשי הדירות את בעיית הכניסות לשכונה והעיכובים בהקמת מעונות, גנים וכו' ונמנעים מלהבהיר לרוכשים את לוחות הזמנים האמיתיים הנדרשים עד לאכלוס.
העירייה תשמח לעבוד אתכם במשותף, על מנת לקבל מהגורמים הממשלתיים הרלבנטיים את הפתרונות החיוניים לקידום הפרויקט, מאחר ואנו בעלי אינטרס משותף להצלחת הפרויקט וכל עיכוב פוגע בעירייה לא פחות מאשר בתושבים.


                                                                                                         

                                                                                                בברכה,

                                                                                                       מיכל כהן
                                                                                                   דוברת העירייה

 

להלן, נוסח פניות הרוכשים לעיריית קרית גת :
שמי__________
אני חלק מקבוצת רכישה קרית האחדות 3 בכרמי גת .החלטתי ליצור איתך קשר כדי לבקש ממך לפעול בצורה יותר נחרצת לאישור התחלת הבניה בכרמי גת.
הקבוצה כולה סופגת נזק כלכלי כתוצאה ממלחמת השוחות של עיריית קרית גת ומשרד האוצר.
הבקשה שלנו היא לא להעלות אותנו על קרנות המזבח ,תנו לנו אישורים ולהתחיל בניה ובעתיד אם נצטרך ניאבק לצדך אל מול הממשלה.
תודה